La Fântâna
Kafune
Comenzi și Suport Clienti + 4021 200 72 00

Termenii convenției

DURATA. Prezenta Conventie intra in vigoare numai dupa confirmarea telefonica de catre un operator al Furnizorului care va contacta Beneficiarul in termen de maxim 72 de ore de la data comenzii plasate pe magazinul online La Fantana si trimiterea prezentei Conventii pe emailul Beneficiarului.

Durata inițială a Conventiei este de 1 (un) an, începând cu data confirmarii, la expirarea acesteia, durata prelungindu-se tacit cu noi perioade a câte 1 (un) an.

CONDITII. CONSUM MINIM

Beneficiarul este obligat ca pe perioada Conventiei  sa atinga un consum minim anual de 600 monodoze cafea Kafune/espressor, prin comenzi plasate numai pe magazinul online La Fantana (“Consum minim anual”) pentru a beneficia de folosinta aparatului si decalcifierea acestuia la interval de 1 (un) an.

In caz contrar, daca la implinirea duratei de 1 (un) an de la livrarea pachetului conform prezentei Conventii, Beneficiarul nu a atins Consumul minim anual, Furnizorul isi rezerva dreptul de a rezilia Conventia si de a retrage espressoarele cu efect imediat.

Consumul minim anual se va calcula in functie de comenzile Beneficiarului de monodoze la pretul afisat de Furnizor.

Pentru furnizarea de produse si/sau servicii suplimentare/complementare cafelei, Beneficiarul va putea plasa comenzi online pe magazinul online La Fantana.

PREŢUL. Pretul pentru pachet este de 136.5 RON. Achitarea Pretului se va efectua in numerar, în momentul livrării pachetului prin curier.

PROPRIETATEA. RESTITUIREA ESPRESSOARELOR – Furnizorul îşi păstrează permanent proprietatea asupra espressoarelor şi oricăror altor bunuri pe care le-a transferat în folosinta gratuita a Beneficiarului, acesta neavand dreptul sa il instraineze, imprumute, greveze cu sarcini, etc. De la data preluării echipamentelor riscurile se transmit de la  Furnizor la Beneficiar.

Beneficiarul este obligat ca la încetarea Conventiei să restituie espressoarele pe propria cheltuiala în termen de 48 de ore, la unul dintre punctele de lucru ale Furnizorului mentionate pe site-ul Furnizorului, în bună stare, cu gradul normal de uzură al acestora. În caz contrar, acesta se obligă să achite imediat contravaloarea acestora, respectiv echivalentul în lei al sumei de 300 euro/espressor.

Împiedicarea Furnizorului, indiferent de situaţie de către Beneficiar, de a reintra in posesia espressoarelor, şi/sau a oricaror altor bunuri pe care le-a primit in custodie, ca urmare a încetării, indiferent de motiv, a prezentei Conventii poate constitui infractiunea de abuz de încredere, care se pedepseste conform legii.

RECEPTIA.

Receptia produselor se va face la primirea de catre Beneficiar.  Orice reclamatie cantitativa trebuie facuta pe loc, prin specificarea acesteia pe documentele de livrare. Luarea produselor in primire de catre Beneficiar reprezintă acceptarea mărfii d.p.d.v. al conditiilor privind cantitatea.

OBLIGATII. CONDITII UTILIZARE ESPRESSOARE

Pentru menținerea espressoarelor la parametrii standard de utilizare, Beneficiarul nu poate folosi alte monodoze, decât cele livrate de Furnizor. Ulterior desigilării monodozelor de către Beneficiar, Furnizorul nu poate garanta calitatea acestora în eventualitatea intervenţiei defavorabile a unor factori externi sau în cazul folosirii neconforme Instrucţiunilor de utilizare, de exemplu, dar fără a ne limita la: expunerea la razele soarelui, neconsumarea produsului în termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea produsului în condiţii neigienice, igienizarea mâinilor înainte de desigilarea dozelor, etc

Beneficiarul este obligat:

– să anunţe imediat Furnizorul la numărul de telefon 021.2007.200,  despre orice deteriorare survenită asupra espressorului, etc. şi să nu intervină în nici un fel în vederea remedierii deteriorării. Echipamentele electrice vor fi deconectate imediat de la sursa de energie electrică, până la sosirea personalului calificat al Furnizorului pentru constatare si service.

– sa întrerupă alimentarea cu energie electrică a espressoarelor, în cazul părăsirii locului de instalare,  pe o perioada mai mare de 24 de ore. Arderea rezistenţei la echipamente dar şi alte defecţiuni produse din vina Beneficiarului vor fi plătite de către acesta.

– sa conecteze espressoarele numai la prize de curent prevăzute cu împământare măsurată. Încălcarea acestei prevederi exonerează Furnizorul de orice răspundere.

– sa nu permita folosirea espressoarelor de către minori, persoane fără discernământ,  persoane cu dizabilităţi fizice grave, persoane cu interdicții stabilite la produsele ce conțin cafea sau derivate ale acesteia, etc.

Încălcarea prevederilo r de mai sus privind utilizarea espressoarelor,exonerează Furnizorul de orice răspundere.

ÎNCETAREA CONVENTIEI. Furnizorul va putea rezilia Conventia cu efect imediat, fara punere in intarziere, fara notificare prealabila si fara nicio alta formalitate prealabila, prezenta clauză constituind pact comisoriu, in urmatoarele cazuri:

  1. Daca la implinirea duratei de 1 (un) an de la livrarea pachetului, Furnizorul constata ca Beneficiarul nu a atins Consumul minim anual de 600 monodoze/espressor prin comenzi pe magazinul online La Fantana. Beneficiarul va fi obligat la restituirea aparatului de cafea in maxim 48 de ore, in caz contrar va suporta contravaloarea de despagubire a acestuia;
  2. Daca Beneficiarul nu respectă Instrucţiunile tehnice de folosire a espressorului sau instrucţiunile de preparare a cafelei conform standardelor comunicate de Furnizor;
  3. Daca se constată ca Beneficiarul a furnizat date eronate ori documente expirate. Frauda reprezintă orice acțiune sau inacțiune a Beneficiarului (1) care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale, cu intenția de a produce, fie Furnizorului, fie unui terț, a unui prejudiciu, de orice natură, sau de a obține un folos necuvenit pentru sine, sau pentru altul, sau (2) care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La Fantana prelucrează datele cu caracter personal ale clienților cu responsabilitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu legislația secundară aplicabilă în domeniu și are implementate în acest sens măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În vederea încheierii și executării prezentei Conventii, La Fantana prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, respectiv: nume, prenume, adresă domiciliu, adresă e-mail, număr telefon, seria si nr. cartii de identitate, CNP-ul, copia cartii de identitate, în vederea prevenirii fraudelor și a recuperării prejudiciului în cazul în care este aplicabil, care pot fi dezvăluite către parteneri contractuali La Fantana implicați în executarea Conventiei, cum ar fi furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de marketing, furnizorii de servicii de găzduire / administrare / mentenanță site-uri, furnizori de alte servicii, entități care asistă La Fantana cu recuperarea de creanțe, care asistă La Fantana în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți în cazul în care sunt incidente aceste situații, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Beneficiarul declara ca a acceptat in mod expres trimiterea pe adresa de email validare.online@lafantana.ro a unei copii/scan de pe cartea de identitate/pasaport/permis de conducere/alt asemenea document care conduce la identificarea sa unica, pentru a preveni, detecta si combate fraudele contractuale si pentru a evita perceperea unei garantii financiare dezavantajoase, in schimbul oferii aparatului in folosinta gratuita.

Datele personale ale clienților vor fi stocate în baza noastră de date pe toată durata de derulare a conventiei și pe o perioada legala ulterioara acestuia.

În privinta datelor cu caracter personal transmise, clientul are oricând dreptul de a solicita La Fantana: acces la datele transmise, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție la prelucrare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal, inclusiv cu privire la exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor, persoanele interesate pot contacta La Fantana în scris printr-o cerere datată și semnată la adresa de e-mail protectiadatelor@lafantana.ro sau la adresa Bd-ul Garii Obor nr 8C, sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Dep. Juridic/Protectia datelor.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vă putem utiliza adresa de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care La Fantana, la care vă puteți opune prin bifarea căsuței de mai jos, sau oricând prin accesarea link-ului pus la dispoziție în e-mailurile de comunicare comercială pe care le primiți din partea La Fantana.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII.

Beneficiarul declară pe propria răspundere că datele de identificare furnizate sunt exacte si conforme cu realitatea.

Declar pe proprie raspundere si sub sanctiunea prevederilor Codului Penal in privinta falsului privind identitatea ca datele furnizate imi apartin. Intrucat prezentul demers implica un contract la distanta care produce efecte juridice intre parti, inteleg ca La Fantana colecteaza si stocheaza adresa mea IP in scopul certificarii, trasabilitatii si non-repudierii actului de vointa exprimat in sensul contractarii produselor si serviciilor La Fantana.

Prevederile din prezenta Conventie se completeaza cu dispozitiile Termeni si Conditii privind vanzarea online de pe magazin.kafune.ro